Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 19:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


V souladu s ustanovením Zákona č. 240/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jsou podle § 21 orgány obce povinny:

 1. Starosta obce zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány obce se na této připravenosti podílejí.
 2. Starosta obce dále
  1. Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může  zřídit krizový štáb obce jako svůj  pracovní orgán,
  2. zajišťuje za krizové situace provedení stanovení krizových opatření v podmínkách katastru obce. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit
  3. plní úkoly stanovené starostou obce z rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu ORP (Mnichovo Hradiště)
  4. odpovídá za využívání informačních a  komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.
 3. V době krizového stavu starosta obce
  1. zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil HZS kraje,
  2. nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
  3. organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva
  4. zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.
 4. Pokud  starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené Zákonem 240/2000  Sb. Může hejtman kraje převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra  vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

Podle § 21 a) Obecní úřad

 1. dále za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací
  1. organizuje přípravu obce na krizové situace,
  2. poskytuje ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu ORP,
  3. vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§39 d), pro kterou shromažďuje údaje, a předává údaje v ní ORP v jehož správním obvodu se nachází.
  4. vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§39 e), a předává ORP,
  5. se podílí na zajištění veřejného pořádku ve spolupráci s Policií ČR
  6. plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP při přípravě na krizové situace  a jejich  řešení.
 2. Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osob způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

V souladu s ustanovením § 22

 1. při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je – li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklým, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení.
 2. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

Zastupitelstvo obce Jivina na svém zasedání dne 27.8.2014 zřídilo jako pracovní výbor starosty obce:

TELEFONNÍ SEZNAM PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ - KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE
Ing. Vladimír Eichler 603 977 341 starosta
Hradiský Jaroslav 777 808 018 místostarosta
Vaněk Petr 603 838 641 starosta SDH
Václavíková Hana 721 412 791 hospodářka
Prokop Petr 731 447 821 člen zastupitelstva obce
Pytlounová Alena 603 901 747 člen zastupitelstva obce
Vaňková Ivana 604 192 798 člen zastupitelstva obce
Málek Leoš 602 596 424 člen zastupitelstva obce
Novák Marek 777 868 763 člen zastupitelstva obce
Krizový štáb obce se po vyhlášení nouzové situace neprodleně sejde v zasedací místnosti Obecního úřadu v budově číslo 9.

Evakuační mapa

Facebook