Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 19:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


Na základě zákona 106/99 o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje Obecní úřad Jivina tyto údaje:

1. Úplný oficiální název povinného subjektu : Obec Jivina
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost : Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
3. Popis organizační struktury povinného subjektu : Místní obecní úřad
4. Kontaktní poštovní adresa
telefon / fax
oficiální e-mail
: Obec Jivina, Jivina 9 , 294 14 Jivina
326 786 116 / fax není
obec@jivina.cz, e-podatelna@jivina.cz
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti: : případné platby můžete zaplatit v kanceláři obecního úřadu.
Číslo obecního účtu : 5521620339/0800 Česká spořitelna, a.s.
6. Identifikační číslo organizace (IČO): : 00237957
7. Daňové identifikační číslo (DIČ): : CZ00237957, jsme plátci DPH
8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu: : viz. Rozpočet
9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace : viz. Směrnice č.1/2000
10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: : V kanceláři obecního úřadu: Jivina 9 294 14 Jivina
11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: : Písemně: Obec Jivina, Jivina 9, 294 14 Jivina
Telefonicky: 326 786 116
12. Název příslušného formuláře, popřípadě místo kde lze tento formulář získat: : Obec Jivina nevydala žádné závazné vzory formulářů pro podání žádostí. Základní vzory můžete však najít na oficiálních stánkách ministerstva vnitra.
13. Popisy postupů (návody pro řešení životních situací): : viz pověřená obec - www.mnhradiste.cz
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí: : Dokumenty a vyhlášky jsou umístěny na Úřední desce.
Zákony jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací: : Základní informace jsou zdarma
16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací: : Obec Jivina
17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu: : Základní škola a Mateřská škola Jivina
Místní knihovna