Obec Jivina

Úřední hodiny

Pondělí:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 17:00 hod
Středa:
08:00 – 12:00 hod
13:00 – 19:00 hod

+420 326 786 116
 info@jivina.cz


Kontaktní místo

CZECH POINT je dostupný na OÚ v úředních hodinách Czech POINT


 • Vesnička Jivina jest rozložena v severní části soudního okresu mnichovohradištského na pravém břehu řeky Jizery. Leží na planině, průměrně 300m nad mořem položené, která leží na skalnatém bloku, ohraničeném od severu k jihu se táhnoucími dvěma údolími – západním úzkým údolím potoka Zábrdky – a východním širším údolím Jizery a Mohelky. ...číst více
  Citace z úvodu kroniky obce Jivina.

  Na jihu tento blok skalní je ukončen přímo pod obcí Klášterem, kde ústí potok Zábrdka do Jizery. Napříč je tato planina rozbrázděna úzkými, hlubokými roklinami, porostlými listnatými lesíky.

  Stoupá ponenáhlu pak k Čes. Dubu a Mimoni. Vyjdeme-li za ves na rozcestí k Neveklovicům a Mohelnici, překvapí nás milý rozhled po obzoru. Na severu strmí Ještěd s táhlou Plání a Javorníkem, východ lemuje tu majestátní Kozákov a hradby Mužských skal, kde se prvně člověk v dobách pradávných ukrýval; bližší je pak je Káčov s figurální špičkou čedičovou,- k jihu pní se tu Horka a Boleslavské hřbety. K západu je dvojice Bezdězů, kdež za dávna hrad ovládal zdejší kraj. Dále vypíná se Mimoňský kopec, tj. Rálsko, jenž uzavírá ten čarovný kruh.

  V místní obci napočteme roku 1928 77 domovních čísel. Tyto domky jsou rozestaveny v kruhovitou náves, kdež uprostřed je velký kal a starobylá lípa rozvětvená, obrovského rozměru, asi 400 let stará. Nachází se tu též kaplička jednoduchá se zvonkem, hasičská zbrojnice, transformátor, odkudž se rozvádí elektrický proud po vsi, a to 120 Woltových k svícení a 220 W pro motory pracovní.

  Novější domky jsou seřaděny kolem – podél silnice, vedoucí od Kláštera k Neveklovicům. K místní obci patří též dvůr Pachouň, dříve panský dvůr, nyní státní statek zbytkový, pronajatý akciovou společností: Laholler. Má čtyři čísla popisná. V roce 1922 bylys pozemky v pozemkové reformě rozparcelovány a rozděleny mezi místní občany; úhrnem asi 70ha. Tím obec majetkově zesílila. Dříve patřila k obci i osada Neveklovice, jež se ale v roce 1920 osamostatnila.

  Katastr Jivinský hraničí s katastry: Neveklovice, Mohelnice,Sychrov, Klášter, Bukovina, Mukařov. Většinou se nachází na náhorní rovině, jež ponenáhlu stoupá od jihu k severu, takže nadmořské výšky se tu pohybují mezi 274-356m. Kota křížku na návsi obce jest 320m nad mořem. Spád území je dosti znační – pohybuje se od 2% do 167%. Útvar ten vznikl v době křídové. Za dávných dob byl kraj náš mořským dnem, kdež z bahna se tvořil ponenáhlu bahnitý pískovec, v němž dnes možno ještě nalézti hojně zkamenelin (amonitů,hřebenatek a jiných plžů). Útvar ten je na několika místech obsažen stráň k Borovicům kdež jsou lomy pískovcové, patřící k útvaru březeňských pískovců a pod nimi i tvrdší kvádrový pískovec jezerský, nemající mušle stráně zde silně větrají, spoře jsou porostlé a zejména ke břehům jezery se hromadí na jaře zvětralé kusy se zkamenělinami. Na pískovcích jsou naplavené půdy jílnato-hlinité, či jílnaté, většinou silně železité, namnoze silně štěrkem promísené a železem spečené.

  Datováno: září 1930; zapsal Jaroslav Šorejs

Obec Jivina
Obec Jivina

Novinky

20.04.2020

Obecní úřad Jivina

Vážení občané, v dnešní době je žádoucí v co nejvyšší míře nahradit osobní kontakt s veřejností kontaktem písemným, elektronickým či telefonickým. Ne vždy je to však možné.

Nemůžete-li agendu vyřídit elektronicky a je-li nutná Vaše přítomnost při jednání na obecním úřadě, objednejte se předem telefonicky.

Při vstupu do budovy OÚ a ZŠ, prosíme,

 dodržujte následující pravidla

1. Vstupujte bez respiračních příznaků (rýma, kašel, teplota …)

2. Vstupujte jednotlivě a dodržujte bezpečnou vzdálenost 2 m

3. Při vstupu do budovy použijte DEZINFEKCI na RUCE

4. Vstup do budovy pouze se zakrytými ústy a nosu (rouška, respirátor, šátek)

5. Pokud je to možné domluvte si osobní schůzku na tel.čísle 721 412 791, v úředních hodinách

03.04.2020

Nakládání s odpady

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

 • Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s odpady.
 • Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je nedávejte do tříděného sběru.
 • Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.
 • Pokud nejste nakaženi ANI V NAŘÍZENÉ karanténě – nakládejte se svými odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.
 • Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.  Jste-li v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle, případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný odpad.
 • Vážení spoluobčané, všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které není v současné době nutné produkovat.
 • Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.

Minimum k zodpovědnému přístupu k odpadům
25.03.2020

Uzavření místní knihovny

Vážení občané,
oznamujeme, že místní knihovna je do odvolání uzavřena.Obec Jivina
Obec Jivina